එමෙන්ම සමාජයේ උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළ නායකත්වයේ ස්වරූපයන් පසුපස යමින් ඔවුනට ආවැඩීම කිතුනුවා කිසිසේත් නොකළ යුතුය.

අප ජීවත්වන්නේ ධනයේ රාජ්‍යයේ දැක්මක් තුළ නොවේද ? ගේදොර වතු පිටි අත් හැරිම නොව, ඉතාම ස්වල්ප දෙයක් පවා අප දේව රාජ්‍ය වෙනුවෙන් අත්හැරීමට සූදානම්ද ? 

දෙවියන් එක් කළ මිනිසුන් ධනය, දේපල, මුදල විසින් වෙන් කරමින් ඇත. මිනිසුන් පවුල් එක් කරන්නේ ප්‍රේමයයි. ධනය සිදු කරන්නේ වෙන් කිරීමයි

මේක හුදු අහසේ පවතින ස්වර්ගයක් පිළිබඳ කතාවක් නොවෙයි. ස්වර්ගීය ජීවිතයක් මේ ලෝකය තුළ ගත කිරීම පිළිබඳ කතාවක්.

ජේසු තුළවත්, මෝසෙස් තුළවත් ධර්මයට පේටන්ට් බලපත්‍ර ලියා ගැනීමේ ආකල්පයක් නොතිබුනු බව පැහැදිලිය. මළු ගෙඩි වැඩි කර ගැනීමේ ආශාවක්ද තිබුනු බවද නොපෙනේ. ඔවුන් සතු වූයේ සියල්ලන් දේවානුභාවයට පත්වීමේ වුවමනාව පමණි. දේව රාජ්‍යයට ඇතුළුවීමේ වුවමනාව පමණි.