කෘෂි කර්මයට රටේ වියදමින් 1% කට වඩා අඩුවෙන් වැය කරන පරිසරය සදහා 0.05% කට වඩා අඩුවෙන් වැය කරන රටක අනාගතය කෙබදු වේ දැයි සිතා ගැනීමට මෙරට ජනයාට දැන් පුළුවන්

 

2022 වර්ෂය සදහා රුපියල් බිලියන 2505 ක මුළු වියදමක් සහිත විසර්ජන පනත ඔක්. 07 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුනි. රටේ ගමනේ කිසිදු වෙනසක් නැති බව එහි වැය ශීර්ෂ අපිට නැවත වරක් ඔප්පු කොට තිබේ.

වසර දෙකකට ආසන්න කෝවිඩ් තත්ත්වයෙන් බරපතළ අර්බුදය ගියා. සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපනය මෙවරත් පෙර පරිදිම ආරක්ෂක වැය ශීර්ෂ වලට ඉතා පහළින් තිබේ. දැවැන්ත ගැටළුවක් වන පරිසරය නොසලා හැරි තත්ත්වයක තිබේ. රටක මිනිසුන්ගේ පැවැත්මේ අත්‍යාවශ්‍ය කෘෂිකර්මය හා කර්මාන්ත ගැන දී ඇත්තේ 1% ක කටත් වඩා අඩු ප්‍රමුඛතාවයකි. අනාගතය ගොඩනගන්න තාක්ෂණයටද එසේමය.

මේ බලන්න,

                          රු. බිලියන         ප්‍රතිශතය

ආරක්ෂක වැය          479.5              19.14%

මහ මාර්ගවලට         250.1               9.98%

සෞඛ්‍ය වැය            153.5               6.12%

අධ්‍යාපන වැය          127.6               5.09%

කෘෂි කර්මයට          24.3                0.97%

පරිසරයට               1.5                 0.05%

කර්මාන්තවලට         2.6                 0.10%

තාක්ෂණයට           4.3 හා              0.17%

ආරක්ෂක වැය සෞඛ්‍ය වැය මෙන් තුන් ගුණයකට වඩා වැඩිය. අධ්‍යාපනය වැය මෙන් හතර ගුණයකට ආසන්නය.

කෘෂි කර්මයට රටේ වියදමින් 1% කට වඩා අඩුවෙන් වැය කරන පරිසරය සදහා 0.05% කට වඩා අඩුවෙන් වැය කරන රටක අනාගතය කෙබදු වේ දැයි සිතා ගැනීමට මෙරට ජනයාට දැන් පුළුවන්.

ලෝකයේ බොහෝ රටවල් ඉදිරියට යන්නේ තාක්ෂණය පෙරදැරි කරගත් පර්යේෂණ සමගය. තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය සදහා වෙන් කර ඇති මුදල 0.17% කි. අපි අනාගතයට යන්නේ කෙසේද ?

මහාමාර්ග යනු පාලකයින් හා ඔවුන්ගේ හෙංචයිලා වඩාත්ම ගසා‍කන ක්ෂත්‍රය බව කව්රු නොදනීද ? මහමාර්ග අමාත්‍යංශයට වෙන් කළ මුදල 9.98 (ආසන්න ලෙස 10%කි)

අනිත් කාරණය වැටුප් ගෙවීම හම්බ වැනි එදිනෙදා වියදම් (පුනරාවර්ථන වියදම්) මුළු වියදමින් 70.8% කි. සංවර්ධණය කටයුතු සදහා වන වියදම් (ප්‍රාග්ධන වියදම්) 29.2% කී. මින් පෙනෙ‍න්නේ අපි යන්නේ සංවර්ධනයට නොවන එදා වේල පැවැත්මකට බවයි. 

මේ කරුණු ස්වල්පය වූවද රට යන්නේ විනාශයට බව තේරුම් ගැනීමට සෑහේ.

අවදිව බලන්න

මේ ඔබේ රටේ අනාගතයයි.

ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 32 වන සතිය 2021 ඔක්තෝම්බර් 10 වන ඉරිදා 

Comments powered by CComment