ආර්ථික සමානතාවය සියලු පීඩිතයින් මුදන තැන බව නන්ද හිමියන්ගේ දේශනයේ මුඛ්‍ය අදහස වූ අතර සංවාදයේදී මතු වූ කරුණක් වන්නේ ජාතිකමය ලෙස විදින පීඩාවට පිළිතුර කුමක් ද යන්නයි.

 

ක්‍රිස්තියානි සහයෝගිතා ව්‍යාපාරය විසින් පවත්වනු ලැබු කළු ජූලි සැමරුම පසුගිය 20 වනදා මරදානේ දී සිදු විය.

විවිධ ජනවර්ග වෙත මුදා හරින පීඩකයන් හෙලා දකිමින් ‘කළු ජූලි’ ආවර්ජනයෙන් ඔබ්බට ගමන් කරමු යන තේමාව ඔස්සේ පැවැති වැඩ සටහන කොටස් දෙකකින් යුක්ත විය.

පළමු ව සමාජය හා සාමයීක කේන්ද්‍ර ශාලාවේදී ඉහත තේමාව ඔස්සේ සංවාද මණ්ඩපයක් පැවැත්විණි. ප්‍රධාන දේශනය පූජ්‍ය උඩුවෙල නන්ද හිමියන් විසින් සිදු කරන ලදී. සීමිත සහභාගීකයින් පිරිසක ශාලාවට එකතු වී සිටි අතර තව පිරිසක්  තාක්ෂණය ඔස්සේ සහභාගී විය. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වැඩසටහන සජිවිව ප්‍රචාරය විය.

ආර්ථික සමානතාවය සියලු පීඩිතයින් මුදන තැන බව නන්ද හිමියන්ගේ දේශනයේ මුඛ්‍ය අදහස වූ අතර සංවාදයේදී මතු වූ කරුණක් වන්නේ ජාතිකමය ලෙස විදින පීඩාවට පිළිතුර කුමක් ද යන්නයි.

සම්මන්ත්‍රණය හා සංවාදයෙන් පසු සහභාගීකයින් ලිප්ටන් වටරවුමේ උද්ඝෝෂණයක යෙදුනේ ජනවර්ග වෙත මුදාහරින පීඩාව නවතන ලෙසත් ජාතිවාදයට යට නොවන ලෙසත් මිලිටරිකරණය නවතන ලෙසත් වූ විවිධ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරමිනි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 21 වන සතිය 2021 ජූලි 24 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment